Rej 2008 - Honza Veselý - Politické školení mužstva a ženstva vz. 25

Temná hmota a temná energie

V dnešním politickém školení se budeme opět věnovat přístupu ebicyklistů k paralelní struktuře, jež je, jak známo, o pouhých několik měsíců mladší než Ebicykl a jejíž existence byla medializována pod názvem Vesmír. V poslední době pronikly na veřejnost neověřené informace o tzv. temné hmotě a temné energii, které mají být příčinou příliš rychlého pohybu hvězd v galaxiích a zrychlujícího se rozpínání vesmíru. Mnozí lidé a dokonce i někteří ebicyklisté v tom spatřují jistou záhadu. Z. D. E. bychom se měli poučit, jak k problému přistupovat z hlediska ebideologie a určit jednotnou generální linii dezinterpretace těchto dezinformací v masové i vegetariánské komunikaci. (Prosil bych všechny přítomné i nepřítomné ebicyklisty, aby se odborné pojmy z předchozí věty řádně a důkladně naučili nazpaměť, neboť politické školení není nějaké obyčejné tlachání a navíc příště budu znalost těchto termínů zkoušet.)

Vyjděme ze Základního dogmatu Ebicyklu: Nultý Ebicykl se jel to léto před Velkým třeskem a zúčastnili se jej všichni budoucí ebicyklisté.

Ebicyklistů je nekonečný počet. Tato skutečnost je stanovena dogmaticky a proto není třeba a už vůbec není žádoucí ji zkoumat či dokazovat. Z toho je ovšem zřejmé, že když se všichni ebicyklisté při startu nultého ročníku opřeli do pedálů, vyvinuli takovou energii, že gravitace neměla šanci odolat a počáteční singularita musela být nutně porušena. Jelikož všichni ebicyklisté neustále trénují a zvyšují svoje výkony, je logické, že rozpínání Vesmíru bude neustále zrychlovat. Protože se první šlápnutí do pedálů ukázalo být tak významným okamžikem, že si jeho důsledků všimli i obyvatelé Vesmíru, navrhuji zavést toto označení jako ebideologický termín. Podobně jako počátku Vesmíru říkají jeho obyvatelé Velký třesk, mohli by ebicyklisté počátku Ebicyklu říkat První šlápnutí.

Z. D. E. se vynořuje otázka: proč je mezi Prvním šlápnutím a následujícím Velkým třeskem relativně velký časový posun? Pokusme se časový posun nejprve vyjádřit v jednotkách SI. Z tradice plyne, že První šlápnutí muselo nastat okolo červencového úplňku před Velkým třeskem. Protože stáří struktury zvané Vesmír je známo jen s malou přesností, určíme okamžik Velkého třesku dogmaticky na 0 hodin 0 minut 0 sekund 1. ledna přesně. Z důvodu vzdalování Měsíce od Země je ovšem obtížné určit i přesné datum červencového úplňku před Velkým třeskem. Dogmaticky tedy určíme 0 hodin 0 minut 0 sekund 15. července. Mezi okamžikem Prvního šlápnutí a Velkého třesku tedy uplynulo 1,45 x 107 sekund. Vzhledem k proměnlivé rotaci Země je obtížné definovat tehdejší délku sekundy, ale s ohledem na to, že jde o dobu před Velkým třeskem, bude možné ji stanovit vhodným dogmatem uvažujícím Heisenbergovu relaci neurčitosti a taktéž dogmaticky stanovenou vlnovou rovnici Ebicyklu. Za tuto důležitou myšlenku děkuji ebicyklistce Olze Kracíkové. Odpověď na otázku proč je zmíněný časový posun tak velký není třeba hledat. Stanovme poddogma (dogma 2. řádu): Mezi Prvním šlápnutím a Velkým třeskem uplynulo 1,45 x 107 dogmatických sekund.

Pokud jde o tzv. temnou hmotu, problém by nemusel existovat, pokud by se lépe plánovaly trasy Ebicyklu. Pohyb ebicyklistů na kolech představuje nezanedbatelnou hybnost, která se projevuje zdánlivě příliš rychlým pohybem hvězd okolo jader galaxií. Důslednější práce s relací neurčitosti (ΔpΔx≥h) při tvorbě itineráře by mohla tento efekt eliminovat.

Přísně tajné!

Následující pasáž školení je přísně tajná a je povinností každého ebicyklisty ji po přečtení okamžitě zapomenout, papírovou verzi sníst, elektronickou verzi vymazat z paměťového média a pro jistotu zničit všechny počítače a veškerou elektroinstalaci v okruhu nejméně 30 kilometrů, neboť politické školení opravdu není nějaké tlachání, které by směl číst kdokoli. Tím se ovšem ebicyklisté nezbavují povinnosti zapomenutá ustanovení tohoto školení dodržovat!

Protože osoby přítomné v tzv. Vesmíru principiálně nemohou při svém pohledu zevnitř odhalit podstatu diskutovaných jevů, je možné těchto jevů ekonomicky využít:

  1. Přednášky na téma temné hmoty a temné energie přinesou přímý finanční efekt přednášejícím ebicyklistům. Parazitujícím vědcům, kteří neznají Z. D. E., nesmí být ve výzkumu a přednášení bráněno, aby nevzniklo podezření, že problém vlastně neexistuje. Tím se zvýší důvěra obyvatel Vesmíru v existenci temné energie, což umožní v budoucnosti zvýšit ebicyklistické zisky.
  2. Trasu příštích ročníků Ebicyklu je třeba plánovat tak, aby celková hybnost Ebicyklu alespoň částečně kompenzovala příliš rychlou rotaci galaxií, čímž eliminujeme problém temné hmoty. To nám umožní soustředit se plně na temnou energii jako jedinou komoditu.
  3. Ebicyklisté, již mají možnost, musí se podílet na vědeckých výzkumech problému temné energie, především na těch, za které si vědci hodlají udělit onu směšnou cenu pojmenovanou po jistém vynálezci třaskavin. Nejméně 101 % takto dosaženého ekonomického zisku jsou ebicyklisté povinni odvádět Strážci měšce.
  4. Protože temná energie, jak se zjistilo, nebyla posledních 13,7 Groků domácnostem vůbec účtována (sic!), je nutné okamžitě zavést základní sazbu, od 1. ledna příštího roku ji zvýšit o 180 % a každoročně ji valorizovat tak, aby nejpozději v čase nekonečno, kdy očekáváme Big R. I. P. odpovídala cena temné energie cenám před inflační fází Vesmíru.
  5. Komu to celé přijde jako kravina, nechť zabučí.

Na REJi v Hradci Králové 18. října 2008
Jan Veselý Efendi (název funkce, kterou jsem si sám vymyslel, jsem zapomněl, ale je to funkce hrozně důležitá!!!)

Zpět na seznam článkůVložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše